Agile

Agilt arbetssätt är ett samlingsnamn för ett antal metodiker som kan användas vid utveckling av tjänster och varor. Agilt arbetssätt kallas även för lättrörliga metoder.

Agila manifestet

De agila arbetssätten följer i stort sett samma värderingar, principer och synsätt. De grundar sig i det agila manifestet:

  • Individer och interaktioner framför processer och verktyg.
  • Fungerande vara/tjänst framför omfattande dokumentation/administration.
  • Samarbete framför kontraktsförhandling.
  • Anpassning till förändring framför att följa en plan.

Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, värdesätter vi punkterna till vänster mer.

Samarbete mellan beställare och utförare

Jämfört med tidigare vattenfallsmodeller representerar de agila arbetssätten mer flexibla sätt att arbeta. Agile är engelska och betyder smidig, vig, lättrörlig.
Grundtankarna bakom agile bygger på att göra beställaren och dess användaren nöjd med det som utvecklas genom ett mycket nära samarbete under hela utvecklingstiden. Det sker med hjälp av täta och regelbundna möten mellan utförare och beställare.

Arbetet bedrivs inkrementellt och iterativt vilket innebär att regelbundna mindre leveranser sker och att saker löpande utvärderas och kan ändras för att möta nya krav och önskemål. Det agila synsättet anser att det oftare är människor och kommunikation än verktyg och formella dokument som löser problem under arbetet.

Fungerande nytta

En annan central grundtanke är att minimera risken för att en stor del av ett produkten/tjänsten befinner sig i ett halvfärdigt läge och inte kan leverera nytta. Projektet behöver inte handla om att arbeta fram en produkt eller tjänst. Det kan handla om att arbeta fram t.ex. en förändringsprocess, en ny eller förändrad verksamhet. Agila arbetssätt går att applicera och nyttja i många arbeten och i många situationer.

Ett agilt arbetssätt gör det möjligt för beslutsfattare att få ett bättre underlag inför beslut om att tillföra ytterligare resurser till ett projekt eller besluta om att stanna. Stanna tack vare att tillräcklig nytta är framarbetad eller att underlagen visar att fel väg valts och att mer resurser därmed inte behöver förbrukas i onödan. Vi undviker havererade, kostsamma och misslyckade projekt.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *